Главная
История церкви
Свидетельства пастырей
Мужчина наивысшего призвания
Женщина великой судьбы
Свидетельства семейных пар
Господь дал здоровье
Освобожден от зависимости
Успешные люди
Молодежь
Общество
Слава Божья
День у Господа
Притчи
Этой жизни благодать
Мотиваторы к действию
Карта сайта
Приветствуем вас, друзья!
Сейчас 57 гостей онлайн
 

Договір публічної оферти


01.10.2020 г. 
Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. Иоанна 16:22
ДОГОВІР

Договір публічної оферти про надання благодійної пожертви
     Ця  Публічна  оферта  про  надання  благодійної  пожертви  (надалі  –  Оферта)  спрямована  на невизначене коло фізичних осіб, юридичних осіб чи об’єднань громадян  (надалі – Благодійник), та  є  публічною  пропозицією  РЕЛІГІЙНА  ОРГАНІЗАЦІЯ  «ХРИСТИЯНСЬКА  РЕЛІГІЙНА  ГРОМАДА  «ПОСОЛЬСТВО  БЛАГОСЛОВЕННОГО  ЦАРСТВА  БОЖОГО  ДЛЯ  ВСІХ  НАРОДІВ»  (код  ЄДРПОУ 22868549),  в  особі  Голови  Ради  Громади  АДЕЛАДЖА САНДЕЙ СУНКАНМІ,  яка  діє  на  підставі  Статуту  (надалі  –
Релігійна Організація), укласти договір щодо надання благодійної пожертви, на зазначених нижче умовах: 
     1. Поняття та визначення, що вживаються в Договорі
     1.1. Публічна оферта (та/або Оферта) – дійсна пропозиція Релігійної Організації, що розміщена на сайті: sdelalbog.org, про надання благодійної пожертви, спрямована на невизначене коло осіб. 
     1.2. Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, спрямованих на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, як розміщених на сайті
     Релігійної Організації, так і шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Релігійної Організації через установи банків. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Релігійної Організації. 
     1.3. Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником коштів у власність Релігійної Організації для наступного використання для досягнення цілей Релігійної Організації, передбачених Статутом або програмами Релігійної Організації, відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Статуту Релігійної Організації та цього Договору. 
     1.4. Благодійник – дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності. Для цілей цього Договору Благодійником є фізична або юридична особа, яка акцептувала дану Оферту. 
     2. Предмет Договору
     2.1.   Предметом  цього  Договору  є  безоплатна  та  добровільна  передача  Благодійником  у власність  Релігійної  Організації  грошових  коштів  шляхом  здійснення  благодійної  пожертви  на забезпечення  статутної  діяльності  Релігійної  Організації,  в  тому  числі  (але  не  виключно)  щодо надання Релігійній Організації благодійної допомоги відповідно до Закону України «Про свободу совісті  та  релігійні  організації»,  Закону  України  «Про  благодійну  діяльність  та  благодійні організації», програм Релігійній Організації, тощо. 
     2.2.  Благодійник самостійно визначає обсяг благодійної пожертви. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін. 
     3. Акцепт
     3.1.  Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден із всіма умовами Оферти та розуміє та  погоджується  з  тим,  що  пожертва  буде  використана  на  досягнення  цілей,  передбачених Статутом Релігійної Організації, з яким він може ознайомитися, надіславши запит на електронну адресу Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Крім того, Акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, цілями та метою публічного збору коштів, а також підтверджує право Релігійної Організації використати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Релігійної Організації в розмірі не більшому, ніж зазначений в законодавстві України. 
     3.2.  Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір є укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України та статей 6 та  7  Закону  України  «Про  благодійну  діяльність  та  благодійні  організації».  При  цьому  сторони погоджуються,  що  після  здійснення  Акцепту  Оферти,  неукладення  цього  Договору  у  вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору. 
     4. Права та обов’язки Релігійної Організації
     4.1.  Релігійна Організація має право:
      -   отримувати Благодійні пожертви та використовувати їх відповідно до предмету та умов цього Договору та своєї статутної діяльності;
     -    змінювати  напрями  використання  Благодійної  пожертви  без  погодження  з  Благодійником  в межах статутної діяльності Релігійної Організації;
      -   використовувати  частину  Благодійної  пожертви  на  адміністративні  витрати  Релігійної Організації у розмірі, не більшому, ніж це передбачено законодавством України.
     4.2.  Релігійна Організація зобов’язана:
     -   за запитом Благодійників звітувати про використання Благодійних пожертв; 
     -   використовувати отримані пожертви виключно для досягнення цілей, передбачених Статутом Релігійної Організації.
     5. Права Благодійника
     5.1.  Благодійник має право: 
     -  здійснювати контроль за використанням Релігійною Організацією Благодійної пожертви за цільовим призначенням та у відповідності до статутної діяльності.
     6. Місце проведення публічного збирання коштів
     6.1.  Публічне збирання коштів Благодійної пожертви здійснюється на території будь-якої країни світу.  Безпосередня  діяльність  Релігійної  Організації,  що  стосується  досягнення  цілей, передбачених Статутом Релігійної Організації, здійснюється на території Україні. 
     7. Строк збирання благодійної пожертви
     7.1.  Публічний збір благодійної пожертви триває до моменту припинення діяльності Релігійної Організації (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням Релігійної Організації, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на сайті: sdelalbog.org.
     8. Порядок використання Благодійних пожертв
     8.1.  Використання  благодійних  пожертв  здійснюється  відповідно  до  цілей,  визначених статутною діяльністю Релігійної Організації та чинним законодавством України, зокрема Законом України  «Про  благодійну  діяльність  та  благодійні  організації»,  Законом  України  «Про  свободу совісті та релігійні організації». Релігійна Організація використовує Благодійні пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та програм Релігійної Організації. 
     9. Відповідальність Релігійної Організації
     9.1.  Релігійна  Організація  несе  відповідальність  за  порушення  умов  цього  Договору  та використання  Благодійних  пожертв  всупереч  порядку,  передбаченому  статутною  діяльністю Релігійної Організації та законодавством України, відповідно до чинного законодавства України. 
     10. Порядок загального доступу до інформації Релігійної Організації
     10.1.  Фінансова  звітність  Релігійної  Організації  та  інша  інформація  розкривається  Релігійною Організацією  в  порядку  та  в  обсягах,  передбачених  законодавством  України  та  на  вимогу Благодійника. 
     11. Прикінцеві Положення
     11.1.   Витрати,  пов’язані  з  перерахуванням  Благодійних  пожертв  (комісії  за  перерахування коштів,  податки,  збори,  тощо)  несе  Благодійник.  Шляхом  акцептування  Оферти  Благодійник підтверджує, що він ознайомлений з Додатком 1 до цього Договору та надає свою згоду на збір, обробку  та  використання  персональних  даних  в  порядку,  передбаченому  Додатком  1  до  цього Договору та чинним законодавством України. 
     11.2.   Благодійник надає згоду на те, що після внесення інформації про себе на сайті Релігійної Організації та здійснення реєстрації на сайті, його контактна інформація може бути використана Релігійною  Організацією  для  направлення  листів  та  повідомлень,  в  тому  числі  в  електронному вигляді. При цьому, Релігійна Організація зобов’язується не надавати інформацію про контактні дані  Благодійника  третім  особам,  крім  випадків,  прямо  передбачених  законодавством  України.
     Крім того, Благодійник надає свою згоду, що інформація про нього (зокрема, прізвище, ім’я, по батькові) може бути використана (виключно за його додатковою згодою) Релігійною Організацією в засобах масової інформації або на сайті Релігійної Організації.     
    


     Додаток 1 
     до Договору публічної оферти
     про надання благодійної пожертви 
    
ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯ
на збір, обробку та використання персональних даних
    
     Я,  Благодійник,  що  акцептував  Публічну  оферту  про  надання  благодійної  пожертви РЕЛІГІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ  «ХРИСТИЯНСЬКА  РЕЛІГІЙНА  ГРОМАДА  «ПОСОЛЬСТВО  БЛАГОСЛОВЕННОГО  ЦАРСТВА  БОЖОГО  ДЛЯ  ВСІХ  НАРОДІВ»,  відповідно  до Закону  України  «Про  захист  персональних  даних»  свідомо  та  добровільно  надаю  РЕЛІГІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ  «ХРИСТИЯНСЬКА  РЕЛІГІЙНА  ГРОМАДА  «ПОСОЛЬСТВО  БЛАГОСЛОВЕННОГО  ЦАРСТВА  БОЖОГО  ДЛЯ  ВСІХ  НАРОДІВ»,  надалі  –  «Релігійна Організація»,  свою  згоду  на  автоматизовану,  а  також  без  використання  засобів  автоматизації обробку  (включаючи  збирання,  накопичення,  зберігання  та  використання)  моїх  персональних даних, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника  податків,  фотографія  або  інший  запис  зображення,  номер  засобів  зв’язку,  адреса електронної  пошти,  дані  щодо  місця  проживання,  інші  дані,  добровільно  надані  мною  для реалізації мети обробки,  - з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових  відносин;  адміністративно-правових,  податкових  відносин,  відносин  у  сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистики; та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до Цивільного кодексу України, Податкового кодексу  України,  Закону  України  «Про  благодійну  діяльність  та  благодійні  організації»,  Закону України  «Про свободу совісті та релігійні організації» інших  нормативно-правових актів України, Статуту  Релігійної  Організації,  інших  локальних  актів  Релігійної  Організації. 
     Цим  документом  я також даю згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних виключно з вказаною вище метою  та  у  порядку,  визначеному  Законом  України  «Про  захист  персональних  даних»  та локальними  актами  Релігійної  Організації,  які  встановлюють  порядок  обробки  та  захисту персональних  даних.  Я  не  вимагаю  здійснення  повідомлення  про  передачу  (поширення)  моїх персональних даних третім особам, якщо така передача (поширення) відбувається в моїх інтересах з  метою  реалізації  вказаних  вище  правовідносин. 
     Підписанням  даної  згоди-повідомлення підтверджую,  що  я  письмово  повідомлений  (а)  про  цілі  обробки  персональних  даних  (згідно вказаної у цьому документі мети) та осіб, яким передаються мої персональні дані, а також про свої права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних». 
     Ця згода-повідомлення діє протягом невизначеного терміну.
     
 


Хиты 225
0
 
 
 

Rambler's Top100